My favourites

To select favourites, click on star symbols in the betting area.

Termeni si conditii

1. Introducere generală, definiții și prevederi
1.3 Regulile ""357bet"" sunt termenii și condițiile care constituie acordul complet, final și exclusiv între Titularul de cont (""tu"") și 357bet și care guvernează relația contractuală dintre 357bet și deținătorul de cont. Regulile 357bet înlocuiesc și îmbiniază toate acordurile, reprezentările și înțelegerile anterioare între Titularul de cont și 357bet. Prin deschiderea unui cont 357bet, înregistrarea, conectarea, utilizarea serviciilor, participarea la jocuri sau acceptarea oricărui premiu, un vizitator sau un Titular de cont înțelege și este de acord cu totul:
1. să deveniți parte la Regulile 357bet,
2. că a citit, a înțeles și va respecta acești Termeni și condiții și
3. să respecte toate condițiile.
357bet poate actualiza, modifica, modifica și suplimenta regulile noxwin în orice moment. Orice modificare substanțială a regulilor 357bet va fi notificată în prealabil de către 357bet titularului de cont, înainte de intrarea în vigoare și va necesita consimțământul dumneavoastră. Dacă nu sunteți de acord cu amendamentele la regulile 357bet, nu vi se va permite să continuați să utilizați Serviciile.
Toate referințele din Regulile 357bet la singular includ pluralul și invers. Toate referințele la ""a"" includ ""a / an"" și invers.
1.4 ""Titularul de cont"" este o persoană care are o relație contractuală cu 357bet prin crearea unui cont pe 357bet pe site.
1.5 ""Contul 357bet"" este un cont deținut de un cont pentru tranzacții bona fide, cu scopul strict de a stabili o relație comercială normală cu 357bet și cu scopul strict de a efectua pariuri și alte tranzacții de jocuri și jocuri de noroc.
1.6 ""Contractul"" este relația contractuală dintre 357bet și un Titular de Cont și va fi constituită și reglementată de Regulile 357bet, adică ""Termenii și condițiile"".
1.7 ""Autoritățile de guvernare"" sunt autoritățile relevante din Curacao.
1.8 ""Legea aplicabilă"" este legea din Curacao.
1.9 ""Locul contractului"" este Curacao.
1.11 ""Site-ul"" este gateway-ul internet accesibil prin adresa de internet www.357bet.com unde se publică toate informațiile actuale și relevante referitoare la operațiunile lui 357bet și prin care Serviciile sunt furnizate deținătorilor de cont.
1.12 ""Serviciile"" sunt ofertele de jocuri și de pariuri oferite de 357bet Titularului de cont prin intermediul Website-ului.
1.13 ""Taxa pentru jocuri și pariuri"" se referă la taxa specială aplicabilă jocurilor și pariurilor în Curacao.
1.14 Un ""Card"" se referă la toate tipurile de carduri care au funcția de ""plată"", ""taxă"", ""debit"", ""credit"", ""virtual"" și / sau similar.
1.15 Un ""furnizor de soluții de plată"" este un intermediar care acționează ca agent de plată pentru diverse metode de plată diferite. """
"Translate

1.16 A “Financial Institution” is a bank and/or other institution regulated by an applicable domestic financial services Act or similar.
1.17 “Force Majeure” refers to any occurrence or condition beyond one’s reasonable control which leads to a delay or default in the performance of the affected party’s contractual obligation and shall, for the purposes of the 357bet Rules, include Acts of God, government restrictions (including the denial or cancellation of any necessary licence where such denial or cancellation is made through no fault of the affected party), wars, outbreak of hostilities, riots, civil disturbances, insurrections, acts of terrorism, fire, explosions, floods, theft, malicious damage, strikes, lockouts, and/or any other cause beyond the reasonable control of the party whose performance is affected.
1.18 “Client Application” shall mean the web browser application opened by the Account Holder in order to use the Services.
1.19 “Software” shall mean all software used by 357bet to offer and/or operate the Services and/or run the Client Application.
1.20 A “Prize” is an amount, a bonus or a reward that can be won by the Account Holder.
1.21 An “Inactive Account” is a 357bet Account which has not recorded any log-in and/or log-out for a period exceeding 12 consecutive months.
1.22 All trademarks, service marks and trade names as well as images, graphics, text, concepts or methodologies (collectively the “Intellectual Assets”) found on the Website, the Client Application and the material contained therein are the exclusive property of 357bet and/or 357bet’s suppliers and partners. The Account Holder is not entitled to exploit or otherwise use any Intellectual Asset for whatever purpose, except for what is allowed by law.
3. Account Rules
3.1 Creation of a 357bet Account
3.1.1 An individual cannot participate in a game for money unless that individual is an Account Holder. To be registered as a player, an individual must register personally and submit an application for registration. The following information must be provided:
a. date of birth and provide valid identification showing that the player is over eighteen (18) years of age or the applicable legal age of majority as stipulated in the jurisdiction of your residence (identification documents which must be submitted include: copy of a valid identity card, passport or driving licence);
b. player’s first and last name;
c. player’s full residential address;
d. player’s valid email address; and
e. a username and a password
3.1.2 Account creation is allowed only per customer, per household, per address, per shared computer and per shared IP address, per any account details like e-email address, bank account, credit card information, payment accounts. Any abuse of the offer will lead to the closure of the account permanently, and seizure of winnings.
3.1.3 An individual applying to become an Account Holder warrants and represents not to be under the age of eighteen (18) years. Minors cannot register as a player and cannot hold a 357bet Account. 357bet reserves the right to request additional proof of age and perform additional checks in order to verify the information provided. A 357bet Account may be suspended until satisfactory proof of age is provided.
3.1.4 An individual applying to become an Account Holder furthermore warrants and represents:
a. to be a physical person (a legal entity will not be accepted as an Account Holder);
b. not to be a resident of Afghanistan, Denmark, Estonia, Ethiopia, France and other French territories, Hong Kong, Iran, Iraq, Italy, Jordan, Kuwait, North Korea, Pakistan, Philippines, Spain, Syria, Turkey, or Yemen (please be aware of particular country exclusions for Casino – Games – Live Casino, Poker and Bingo);

3775/5000
1.16 O ""instituție financiară"" este o bancă și / sau altă instituție reglementată de un lege aplicabil serviciilor financiare interne sau similar.
1.17 ""Forță majoră"" se referă la orice eveniment sau condiție care depășește controlul rezonabil al acestuia, ceea ce duce la întârzierea sau neîndeplinirea obligațiilor contractuale ale părții afectate și include, în sensul Regulamentului 357, Actele lui Dumnezeu, restricțiile guvernamentale inclusiv refuzul sau anularea oricărei licențe necesare în cazul în care o asemenea negare sau anulare se face fără vina părții afectate), războaie, izbucniri de ostilități, revolte, tulburări civile, insurecții, acte de terorism, incendii, explozii, inundații, pagube rău-intenționate, greve, blocări și / sau orice altă cauză care depășește controlul rezonabil al partidului a cărui performanță este afectată.
1.18 ""Aplicație pentru clienți"" înseamnă aplicația de browser web deschisă de Titularul de cont pentru a utiliza Serviciile.
1.19 ""Software"" înseamnă orice software utilizat de 357bet pentru a oferi și / sau a opera Serviciile și / sau pentru a rula aplicația clientului.
1.20 Un ""premiu"" este o sumă, un bonus sau o recompensă care poate fi câștigată de Titularul de cont.
1.21 Un ""Cont inactiv"" este un cont 357bet care nu a înregistrat niciun jurnal și / sau logout pentru o perioadă care depășește 12 luni consecutive.
1.22 Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii și denumirile comerciale, precum și imaginile, grafica, textul, conceptele sau metodologiile (denumite în mod colectiv ""Activele intelectuale"") găsite pe site, în aplicația clientului și materialele conținute în acesta sunt proprietatea exclusivă a 357bet și / sau furnizorii și partenerii săi. Titularul de cont nu are dreptul să exploateze sau să folosească altfel orice bunuri intelectuale în orice scop, cu excepția a ceea ce este permis de lege.
3. Regulile contului
3.1 Crearea unui cont 357bet
3.1.1 O persoană nu poate participa la un joc pentru bani decât dacă acel individ este un Titular de Cont. Pentru a fi înregistrat ca jucător, o persoană trebuie să se înregistreze personal și să depună o cerere de înregistrare. Trebuie furnizate următoarele informații:
A. data nașterii și să prezinte o identificare validă care să ateste faptul că jucătorul are vârsta de peste 18 ani sau vârsta legală aplicabilă în conformitate cu legislația în care se află reședința (documentele de identitate care trebuie depuse includ: copia unei cărți de identitate valabile , pașaport sau permis de conducere);
b. numele și prenumele jucătorului;
c. adresa de rezidență completă a jucătorului;
d. adresa de e-mail validă a jucătorului; și
e. un nume de utilizator și o parolă
3.1.2 Crearea contului este permisă numai pe client, pe gospodărie, pe adresă, pe computer partajat și pe adresa IP partajată, pe orice detaliu al contului, cum ar fi adresa de e-mail, contul bancar, informațiile cardului de credit, conturile de plată. Orice abuz de ofertă va conduce la închiderea permanentă a contului și ridicarea câștigurilor.
3.1.3 O persoană care solicită să devină Titular de Cont are dreptul și nu reprezintă vârsta de 18 ani. Minorii nu se pot înregistra ca jucători și nu pot deține un cont de 357bet. 357bet își rezervă dreptul de a solicita o dovadă suplimentară a vârstei și de a efectua verificări suplimentare pentru a verifica informațiile furnizate. Contul 357bet poate fi suspendat până când se furnizează dovada satisfăcătoare a vârstei.
3.1.4 O persoană care solicită să devină Titular de Cont are dreptul și garantează:
A. a fi persoană fizică (persoana juridică nu va fi acceptată ca Titular de Cont);
b. să nu fiți rezident în Afganistan, Danemarca, Estonia, Etiopia, Franța și alte teritorii franceze, Hong Kong, Iran, Irak, Italia, Iordania, Kuweit, Coreea de Nord, Pakistan, Filipine, Spania, Siria, Turcia sau Yemen să fie conștienți de anumite excluderi de țări pentru Casino - Games - Live Casino, Poker și Bingo)"
"c. să nu fii un jucător profesionist în niciun sport, competiție sau liga unde 357bet oferă pariuri;
d. să nu se limiteze la capacitatea juridică limitată;
e. să nu acționeze în numele unei alte părți;
f. să nu fie clasificați ca jucători cu probleme de comportament și / sau să fie incluși (voluntar sau involuntar) pe orice registru sau bază de date a jucătorilor excluși;
g. să nu depună bani provenind din activități ilegale și / sau de altă natură;
h. să nu depună bani prin intermediul unui card pe care titularul de cont nu este autorizat să îl utilizeze și / sau să utilizeze un card într-o jurisdicție în care sunt interzise pariurile și jocurile;
i. să nu desfășoare activități criminale prin care un Cont 357bet este implicat direct sau indirect;
j. să nu dețină un cont activ cu o altă persoană juridică care face parte din același grup ca 357bet, adică alte entități controlate direct sau indirect de către Radon B.V .;
k. să nu folosească Serviciile dacă este ilegal în țara de reședință sau altfel restricționat pentru el / ea să deschidă un cont de joc, să cumpere sau să utilizeze servicii de la 357bet și / sau să participe altfel la jocurile oferite. Este responsabilitatea deținătorului de cont să se asigure că utilizarea site-ului și a serviciilor acestuia este legală;
l. să nu găsească ofensiva, site-ul sau Serviciile, nedrepte sau indecente; și
m. să-și mențină actualitatea detaliilor contului 357bet în funcție de următoarele: numele și prenumele, țara de reședință, adresa de e-mail validă și numărul de telefon.
3.1.5 O persoană care solicită un cont 357bet recunoaște și acceptă:
A. toate definițiile și prevederile stipulate în Regulile 357;
b. regulile 357bet publicate în prezent pe site, precum și eventualele modificări viitoare ale regulilor 357bet;
c. că locul contractului este Curacao; și
d. că Contractul este guvernat de: (i) regulile de pariuri publicate în limba engleză; (ii) orice dispoziții de reglementare sau alte decizii luate din când în când de către autoritățile de guvernare; și (iii) Legea aplicabilă a locului contractului.